FANDOM


Europeiska unionens fördrag är en grupp internationella fördrag mellan Europeiska unionens medlemsstater som utgör Europeiska unionens primärrätt. Bland fördragen återfinns grundfördragen, ändringsfördragen och anslutningsfördragen. Grundfördragen reglerar unionens principer, befogenheter och funktioner, och har successivt utvecklats genom ändringsfördragen i takt med att samarbetet har förändrats och fördjupats. Anslutningsfördragen reglerar villkoren för de medlemsstater som anslutit sig till unionen efter samarbetets grundande. Det senaste fördraget som trädde i kraft var ändringsfördraget Lissabonfördraget den 1 december 2009. För att ett fördrag ska kunna träda i kraft krävs det att samtliga medlemsstater ratificerar, godkänner, det i enlighet med sina egna konstitutionella bestämmelser. Anslutningsfördragen måste dessutom godkännas av de anslutande staterna för att omfatta dessa.