FANDOM


Filosof, är en person som ägnar sig åt filosofi. Ordet kommer från grekiskans philos och sofia, det vill säga kärlek till visdom. Filosofin kan grovt indelas i logik, kunskapsteori, metafysik eller ontologi, vetenskapsteori, språkfilosofi, värdeteori, etik, estetik och religionsfilosofi. Ända sedan antiken har det funnits människor som kallat sig filosofer, från början gällde det huvuddelen av alla vetenskapsmän och tänkare, men numera ses filosofi som en specialvetenskap bland andra specialvetenskaper. Det finns alltså inte längre någon övergripande vetenskap. Detta kan dock vara ett problem, eftersom världens problem och utmaningar är gränsöverskridande. För att lösa det dilemmat är samhällets och universitetens strategi istället att skapa samarbetsgrupper, där folk med olika specialkunskaper från olika specialvetenskaper skall samarbeta.