FANDOM


Lissabonfördraget är ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 december 2009. Med fördraget stärktes den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, dels genom att flera olika befattningar slogs samman till en enda hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, dels genom inrättandet av Europeiska utrikestjänsten. Det roterande ordförandeskapet för Europeiska rådet ersattes med en ordförande som väljs för en period av två och ett halvt år. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna erhöll samma juridiska status som fördragen samtidigt som unionens anslöts till Europakonventionen. Pelarstrukturen avskaffades och ersattes av Europeiska unionen som en enda juridisk person. Fördraget innebar också att EU-parlamentet inflytande vid lagstiftning stärktes och även djupare europeiskt samarbete inom området med frihet, säkerhet och rättvisa.