FANDOM


Stadgar Gröna partietRedigera

InnehållRedigera

Innehåll

1. Namn, symbol och urkundRedigera

2. Visioner, inriktning och värderingarRedigera

3. Tanke och handlingRedigera

4. Språk och historikRedigera

5. Arbete och inkomstRedigera

6. OrganisationRedigera

7. Former för beslutRedigera

8. Ordinarie årsmöteRedigera

9. Extra årsmöteRedigera

10. MedlemskapRedigera

11. Uteslutning av medlemRedigera

12. StadgeändringRedigera

13. UpplösningRedigera

Bilaga 1: Modell för konsensusbeslut

Bilaga 2: Protokoll från konstituerande möte

Bilaga 3: Stadgehistorik1. Namn, symbol, urkund och ändamålRedigera

§ 1.1 Partiets namn är ”Gröna partiet”, vilket förkortas ”Gp”.Redigera

§ 1.2 Partiets symbol är ett stiliserat grönt äpple med en kvist som också bär ett mörkare grönt löv. Symbolen visar på det vackra, medvetna, livsbejakande och nyttiga.Redigera

§ 1.3 Partiets ändamål är att verka för den gröna samhällsomställningen.Redigera

§ 1.4 Med anledning av § 13.2 är partiets upphovsperson tillika grundare Joakim Pihlstrand-Trulp.Redigera

2. Visioner, inriktning och värderingarRedigera

§ 2.1 Partiets teoretiska, ideologiska och praktiska inriktning är genuint och djupt grön.Redigera

UtåtRedigera

§ 2.2 Det mest grundläggande och övergripande målet är att människodjurs samhällen grundar sig på respekt för liv och världens naturliga strukturer och sammanhang. Andra centrala målsättningar är samhällen och mänsklig aktivitetRedigera

¾ i ekologiska kretslopp och gedigen hushållning med resurserRedigera

¾ utan förtryck av levande varelser, som djur, människodjur eller växterRedigera

¾ där medvetenhet, välvilja och ärlighet är ledstjärnorRedigera

¾ med decentraliserad och lokalt eller relevant förankrad direktdemokrati som maktbasRedigera

InåtRedigera

§ 2.3 De viktigaste interna målen med organisationen ärRedigera

¾ ett sociopolitiskt experiment utifrån frågeställningen ”går det att skapa en partipolitisk rörelse som inte underordnar sig ’politikens villkor’ och därmed inte fungerar som ett klassiskt parti?”Redigera

¾ modet att genom tanke och handling visa vägen till möjlig och fungerande framtid och samtidRedigera

¾ att den politiska strävan inte fokuserar på att maximera röstetal, medlemsantal eller ekonomi utan består i idealism, värdegrund och djuporientering istället för realpolitik, taktiserande och ytlig framgångRedigera

¾ att partiets företrädare inte korrumperas och med andra ord inte säljer sig själva för att sedan sälja ut gemensamma grundläggande mål och värderingarRedigera

¾ full, jämlik och verklig påverkansmöjlighetRedigera

¾ att varje individ relateras till i första hand som en person och inte som en agent för ytliga egenskaper som exempelvis etnicitet, kön, materiell standard, sexuell läggning eller ålderRedigera

3. Tanke och handlingRedigera

§ 3.1 Generellt sett så behöver partiets verksamhet överensstämma i praktisk handling med de samhällsförändringar som partiet förespråkar, vilket i korta ordalag handlar om att leva som en lär.Redigera

§ 3.2 Medvetandeförändring är en av partiets mest centrala ambitioner, vilket kräver medvetna och ansvarsfulla handlingar från partiets medlemmar.Redigera

§ 3.3 Partiet är biocentriskt, inte antropocentriskt, och utgår från principer om respekt för allt liv.Redigera

§ 3.4 Partiet är för fri religiös åskådning, inkluderat ateism, men i de fall en sådan går i konflikt med gröna nyckelperspektiv så ska det religiösa vad partiet anbelangar betraktas som sekundärt.Redigera

§ 3.5 Partiet är konsumtionskritiskt och -minimalistiskt, vilket också dess medlemmar bör sträva till när de agerar för partiets räkning. All partianknuten verksamhet ska därför som utgångspunkt förbruka resurser i så liten utsträckning som möjligt.Redigera

§ 3.6 God mathållning är en nyckelfråga för ett grönt, uthålligt samhälle och innebär helvegetariska livsmedel som är producerad enligt så ekologiska, rättvisa och lokala principer som möjligt.Redigera

§ 3.7 Partiet arbetar aktivt och ekvivalistiskt mot förtryck. Det innebär inkluderande, respektfull och anti-diskriminerande perspektiv och hållning samt att varje individ bör relateras till och behandlas som en levande och kännande varelse värd respekt.Redigera

§ 3.8 Droger, inkluderat alkohol och tobak, ska inte användas i samband med partiets verksamhet. Undantag gäller nödvändig medicinering.Redigera

4. Språk och historikRedigera

Icke diskriminerande språkRedigera

§ 4.1 Som en viktig del i konkret arbete för ett icke-diskriminerande samhälle så ska ett könsneutralt språk användas i partiets alla sammanhang, såvida inte rationellt skäl för undantag föreligger.Redigera

§ 4.2 Med könsneutralt språk avses som exempel pronomen a) ”hen” istället för ”hon” och ”han”, b) ”henom” istället för ”henne” och ”honom”, c) ”hens” istället för ”hans” och ”hennes” samt begrepp som d) ”person” istället för ”kvinna” och ”man” eller e) ”förälder” istället för ”mamma” och ”pappa”.Redigera

§ 4.3 Överlag ska ett språk som inte nedvärderar andra användas i partiets verksamhet, där exempelvis ett djur eller ett barn hänvisas till som ”hen” istället för ”den” eller ”det”.Redigera

§ 4.4 Namn och begrepp bör alltid sorteras i alfabetisk ordning och det för att undvika att olika slags maktförhållanden framhålls genom en hierarkisk uppdelning. Undantag kan emellertid finnas, som exempel om personers arbetsinsatser skiljer sig åt eller någon är initiativtagare.Redigera

KällhänvisningRedigera

§ 4.5 Partiet är ingen enskild person utan består av dess engagerade individer, varför det till partiärenden ska vara vidhäftat en koncis och tydlig hänvisning till upphovspersoner, deltagare i processen samt allmän utvecklingshistorik.Redigera

§ 4.6 Källhänvisning behöver inte skrivas ut i sammanhang där en sådan är alltför otymplig.Redigera

§ 4.7 Finns det utrymme för det, så ska tidsangivelser finnas med samt helst ett eller några ord som beskriver vad som har gjorts eller förändrats.Redigera

§ 4.8 Personnamn som tecknas i källhänvisningen ska först sorteras enligt processens kronologiska ordning och därefter i alfabetisk ordning.Redigera

5. InkomsttakRedigera

§ 5.1 Avsnittet gäller allt partiarbete, det vill säga både förtroendevalda och anställda liksom såväl internt som externt allokerade resurser.Redigera

§ 5.2 Lön bör inte vara en primär drivkraft för engagemang, varför lika lönesättning gäller som utgångspunkt inom partiet där inkomstskillnader beror på mängd tid tagen i anspråk.Redigera

§ 5.3 Den enskildes penningekonomiska bruttoinkomst från partiarbete får inte överstiga den genomsnittliga bruttolönen i samhället, inkluderat eventuella förmånsvärden samt andra inkomster, vilket alltså är ett generellt inkomsttak.Redigera

§ 5.4 Pension ska inte förkovra en redan besutten position, varför pension som resultat av insatser för partiets räkning endast får läggas till övriga inkomster så att summan når upp till, men inte överstiger, nivån för inkomsttaket.Redigera

§ 5.5 Den aktör som inte följer reglerna om lönetak har partiet rätt att sanktionera genom uppsägning av tjänst eller uppdrag.Redigera

§ 5.6 Överskjutande del av inkomst ska gå till partiets verksamhet eller andra välgörande ändamål i enlighet med partiets värderingar och mål, vilket fördelas i enlighet med beslut i konsensus.Redigera

§ 5.7 Den som uppbär ekonomisk ersättning för arbetsinsatser för partiets räkning måste i förväg och på juridiskt korrekt vis ha förbundit sig att följa stadgarnas intentioner i allmänhet och detta avsnitts paragrafer i synnerhet.Redigera

6. OrganisationRedigera

§ 6.1 Byråkrati är inte något mål i sig självt utan en funktion för att administrera resurser, varför partiet ska befatta sig med så lite byråkrati som möjligt för att kunna upprätthålla en fungerande organisation.Redigera

§ 6.2 Direktdemokratiska och decentralistiska strukturer ska användas i första hand.Redigera

§ 6.3 Partiet ska bestå av endast en organisation och därmed stå fri från underordnade särorganisationer som exempelvis lokalavdelningar eller olika slags förbund för särintressen.Redigera

§ 6.4 Formella substrukturer inom partiet tar sig uttryck i form av nätverk och arbetsgrupper.Redigera

§ 6.5 Partiet bör vara en tillgänglig plats där det är lätt att engagera sig, även för den som ännu inte är etablerad i någon eller några av partiets sociala strukturer.Redigera

§ 6.6 Verksamhetsområdet är jorden, men i nationsperspektiv är det i första hand Sverige med dess olika geografiska delar och samhälleliga aspekter och nivåer.Redigera

Relation till andra organisationerRedigera

§ 6.7 Partiet är eget och fristående.Redigera

§ 6.8 Samarbeten och kompromisser är välkomna, men får inte medföra att partiet frångår sina mål och värderingar, vilket är det som insetts vara nödvändigt för en bäraktig samhällsutveckling.Redigera

§ 6.9 För enskild person är samtidigt medlemskap i andra organisationer, även andra partier, möjligt så länge det inte står i konflikt med partiets mål och värderingar.Redigera

OrganisationsgrupperRedigera

§ 6.10 Partiets formella administrativa och exekutiva organ är i form av organisationsgrupper (OG).Redigera

§ 6.11 Organisationsgruppernas verksamhet ska vara helt öppen för insyn och synpunktsgivande för partiets samtliga medlemmar.Redigera

§ 6.12 Deltagare i organisationsgrupper väljs av årsmöte, som också fastställer antalet.Redigera

§ 6.13 .Redigera

§ 6.14 I partiet verkar följande organisationsgrupperRedigera

¾ AdministrationRedigera

¾ EkonomiRedigera

¾ Hemsida och konferenssystemRedigera

¾ MedlemmarRedigera

¾ RepresentationRedigera

¾ Social aktivitetRedigera

¾ ValberedningRedigera

¾ ÅrsmöteRedigera

OG Administration (OG A)Redigera

§ 6.15 Handhar de delar av partiets administration som inte sköts av någon annan organisationsgrupp.Redigera

OG Ekonomi (OG E)Redigera

§ 6.16 Har ansvar för och sköter partiets ekonomi.Redigera

OG Kommunikation och konferenssystem (OG K)Redigera

§ 6.17 Ansvarar för och hanterar partiets hemsida och konferenssystem.Redigera

OG Medlemmar (OG M)Redigera

§ 6.18 Sköter medlemskap, medlemsvård, medlemsregister och ombudshandlingar.Redigera

OG Representation (OG R)Redigera

§ 6.19 Varje medlem har möjlighet att vara en officiell talesperson för partiet i särskilda frågor.Redigera

§ 6.20 För att vid ett specifikt tillfälle få vara talesperson för partiet så görs en ansökan till arbetsgruppen, som behandlar frågan så snart som möjligt och godkänner eller avslår ansökan.Redigera

§ 6.21 I vissa fall kan arbetsgruppen behöva välja mellan olika intressenter.Redigera

§ 6.22 Organisationsgruppen är fri att lyfta ställningstagande om talesperson till generell konsensusRedigera

Ständig talespersonRedigera

§ 6.23 En ständig talesperson (STP) behöver inte ansöka till OG R utan har förtroende att på eget bevåg uttala sig för partiets räkning i en viss fråga eller ämnesområde.Redigera

§ 6.24 Förtroendet kallas internt "ständig talesperson" för att särskilja det från tillfälliga talespersoner. Utåt används i båda fallen termen "talesperson".Redigera

§ 6.25 Godkännande av STP beslutas genom generell konsensus.Redigera

§ 6.26 Flera personer kan ges förtroende som STP för en och samma fråga eller fält.Redigera

§ 6.27 Återtagande av förtroende som STP verkställs om fråga om återtagande bifalls av minst tre fjärdedelar (3/4) av de röstdeltagande bland partiets samtliga medlemmar eller om frågan har väckts av den som innehar förtroendet.Redigera

§ 6.28 Förslag om att tillsätta eller återta STP kan väckas när som helst.Redigera

OG Social aktivitet (OG S)Redigera

§ 6.29 Ansvarar för att det i partiets regi ordnas regelbundna sammankomster med socialt fokus där medlemmar kan umgås, lära känna varandra och fördjupa sig i samtal och sociala relationer.Redigera

OG Valberedning (OG V)Redigera

§ 6.30 Samlar nomineringar och relevant information samt förmedlar den insamlade informationen i oförvanskad och enhetlig form till partiets medlemmar.Redigera

§ 6.31 Har endast mandat för beslut som rör olika former av kommunikation och ska därför inte göra sådant som bedömningar, rangordningar eller val av kandidater.Redigera

OG Årsmöte (OG Å)Redigera

§ 6.32 Ansvarar för årsmötens förberedelse, genomförande, slutförande och redovisning.Redigera

ArbetsgrupperRedigera

§ 6.33 En arbetsgrupp behandlar en sakfråga eller intresseområde av mindre eller större omfattning.Redigera

§ 6.34 Varje partimedlem har frihet att starta ett obegränsat antal arbetsgrupper.Redigera

§ 6.35 Varje arbetsgrupp ska ha minst en formellt ansvarig person. Ansvariga för arbetsgruppen måste vara deltagare i gruppen och utses av gruppens deltagare genom konsensus.Redigera

§ 6.36 Samtliga arbetsgruppers verksamheter ska vara öppna för partiets samtliga medlemmar att iaktta eller ta del i med sikte på fullständig transparens.Redigera

§ 6.37 Den som önskar ta aktiv del i en arbetsgrupp behöver meddela detta till någon eller några av dem som är formellt ansvariga för gruppen, för att sedan bli inkluderade i arbetsgruppen.Redigera

§ 6.38 Arbetsgruppers verksamhet är som utgångspunkt endast öppen för insyn för partiets medlemmar.Redigera

§ 6.39 En arbetsgrupp har möjlighet till att ge hel eller delvis insyn för utomstående, vilket beslutas i konsensus av gruppens deltagare.Redigera

§ 6.40 En arbetsgrupp avslutas om samtliga av gruppens deltagare så vill eller om dess verksamhet anses bryta mot partiets mål och värderingar. Nedläggning av arbetsgrupp lyfts på samma vis som för uteslutning av medlem, men där aktuell arbetsgrupp ersätter medlem som föremål för behandling.Redigera

7. Forum och former för beslutRedigera

KonferenssystemRedigera

§ 7.1 Partiets direktdemokratiska vision förverkligas delvis genom ett internetbaserat konferenssystem, vilket är partiets huvudsakliga beslutsforum som samtliga medlemmar har tillträde till.Redigera

§ 7.2 En medlem kan inför beslut överlåta sin röst till ombud, vilket ska styrkas genom skriftlig fullmakt antingen i förhand eller senast ett dygn efter att beslut tagits.Redigera

§ 7.3 Registrering, handhavande och redovisning av ombudskap hanteras av OG M.Redigera

§ 7.4 Tillgång till konferenssystemet sker genom personlig inloggning. Användare väljer eget lösenord, men användarnamn är tilldelade och ska vara konsekvent utformade och tydliga för att åstadkomma personlig igenkänning medlemmar emellan på liknande vis som i det fysiska rummet.Redigera

§ 7.5 Konferenssystemets struktur består av flera nivåer och innebär att det för varje lämpligt avgränsad fråga (beslutsförslag, diskussionsfråga, nomineringskandidat etc.) eller instans (organisationsgrupper, arbetsgrupper etc.) inrättas ett eget forum som också indelas i passande ämneskategorier.Redigera

§ 7.6 Diskussionsprocesser kan ha utrymmesbegränsning, vilket innebär att varje enskilt forum månadsvis har ett av OG K bestämt antal tecken, inkluderat mellanslag, till varje användares förfogande. Målet är ett teckenantal som ger diskussioner tillräcklig kvalitet. Hälften av de tecken en användare har kvar följer med vid månadsskifte. En användare ska tydligt kunna se hur många kvarvarande tecken hen har kvar.Redigera

§ 7.7 I de fall då konferenssystemet av olika skäl inte är i bruk så får beslut lov att tas genom konventionella medium, såsom möten i det fysiska rummet, telefon, chat eller epost.Redigera

Generellt om beslutRedigera

§ 7.8 Beslutsprocesser inbegriper både diskussion och beslut, kan väckas av en eller flera medlemmar och inkluderar alltid enbart de medlemmar som inför en given beslutsprocess öppet har aviserat intresse för delaktighet i beslutsprocessen.Redigera

§ 7.9 En beslutsprocess får, om inte uppenbart brådskande skäl föreligger, tidigast börja på klockslaget sju (7) dagar efter det att fråga lyfts för behandling och därmed gjorts tillgänglig för medlemmarna.Redigera

§ 7.10 Förslagsläggare bestämmer tidpunkt för beslutsprocessens början. Fråga om otillbörlig tidsförkortning kan dock väckas under eller efter beslutsprocessens genomförande, vilket blir en egen beslutsprocess och som vid bifall av minst hälften av röstdeltagarna även retroaktivt ogiltigförklarar den beslutsprocess som frågan avser.Redigera

§ 7.11 Beslutsprocessen tar sin början genom att bland de tillgängliga beslutsdeltagarna välja de mötesfunktioner som önskas, varav mötesunderlättare och protokollförare är obligatoriska.Redigera

§ 7.12 Beslutsdiskussioner bör helst föras på platser som endast är tillgängliga för partiets medlemmar. Vid särskilt känsliga frågor så ska diskussioner föras på sådan plats.Redigera

§ 7.13 Diskussion som föregår beslut kan potentiellt ske i alla tillgängliga medium, men bör prioriteras i linje med följande: a) direkt diskussion i det fysiska rummet, b) telefon med bild, c) telefon utan bild, d) aktuellt forum i konferenssystemet samt e) textmeddelanden på internet (såsom chat eller epost) eller på annat håll (exempelvis pappersbrev).Redigera

§ 7.14 Utrymmesbegränsning i andra medier än konferenssystemet råder diskussionsdeltagarna över.Redigera

§ 7.15 All omröstning sker i konferenssystemet, men får ske genom ombud om det anmälts till en för beslutsprocessen ansvarig instans.Redigera

§ 7.16 En beslutandeprocess slutpunkt styrs inte av några fast inrättade tidsgränser utan bedöms gemensamt av beslutsdeltagarna.Redigera

§ 7.17 Förslagsläggare och mötesfunktionärer ska redovisa beslutsprocessers resultat, argument och slutsatser genom en konsekvent utformad sammanställning i konferenssystemet.Redigera

§ 7.18 Redovisning av beslut ska ske inom 48 timmar efter beslutsprocessens avslutande och de beslut som inte redovisas inom sagda tidsrymd förlorar därigenom sin eventuella verkställighet.Redigera

Inom partiet används följande former av beslutRedigera

KonsensusRedigera

§ 7.19 Konsensus innebär att först när samtliga beslutsdeltagare avstår från att blockera förslag, vilket innebär godkännande, så träder förslag i kraft. Sker praktiskt enligt bilaga 1.Redigera

MajoritetRedigera

§ 7.20 I vissa särskilda fall kan majoritetsbeslut komma att tillämpas där, beroende på vad som postulerats inför omröstningen, mellan 50 – 99 % bifall av de röstdeltagande krävs för besluts verkställighet.Redigera

PersonvalRedigera

§ 7.21 Varje röstande medlem har i personval en röst och en motröst för varje nominerad kandidat, men kan välja att använda båda, den ena eller ingen.Redigera

§ 7.22 I rösträkningen ger en röst en positiv skillnad på en (1) enhet och en motröst ger en negativ skillnad på en (-1) enhet.Redigera

§ 7.23 Kandidater sorteras efter storleken på röstsammanräkningens slutsumma där ett högre positivt tal också ger högre position.Redigera

§ 7.24 Vid lika röstetal görs röstningsförfarandet om för dem som de lika röstetalen gäller. Är röstetalen fortfarande lika efter en andra omröstning så får lotten avgöra, om inte dem som de lika röstetalen gäller kommer överens om en acceptabel lösning sinsemellan.Redigera

§ 7.25 Personval ska enbart representera utslaget av medlemmarnas sammantagna vilja och innebär avsaknad av all slags kvotering, vilket bygger på insikten att kvotering i stort sett alltid baseras på ytlighetsfaktorer och därmed fördomsfullhet.Redigera

§ 7.26 En kandidat som hamnat på en negativ slutsumma ska inte tilldelas aktuellt uppdrag. Blir det platser över så ska de lämnas vakanta för adjungering eller, om vakantsättning är olämpligt, strykas.Redigera

8. Ordinarie årsmöteRedigera

§ 8.1 Ordinarie årsmöte hålls en gång varje år med början 1 januari och avslutas senast 28 februari.Redigera

§ 8.2 Frågor som måste tas upp till behandling och beslut, så kallade årsmötesfrågor, är (där de som är ansvariga, utan att utesluta andra, för att förbereda frågorna anges inom parentes)Redigera

¾ Ansvarsfrihet förtroendevalda (OG Å)Redigera

¾ Balansräkning och ekonomisk redovisning (OG E)Redigera

¾ Budget (OG E)Redigera

¾ Fastställande av respektive organisationsgrupps antal deltagare (OG Å)Redigera

¾ Val av organisationsgruppers storlek och deltagare (OG V)Redigera

¾ Verksamhetsberättelse (OG Å)Redigera

¾ Verksamhetsplan (OG Å)Redigera

§ 8.3 Beslutsförslag och nomineringar kan läggas upp när som helst under året för påseende och diskussion av medlemmar och får även korrigeras av förslagsläggare till dess att den formella diskussionsprocessen tar vid.Redigera

DiskussionRedigera

§ 8.4 Formell diskussionsprocess hålls från 1 till 31 januari och innebär diskussion och beslutsprövning kring de tidigare lagda beslutsförslagen och nomineringarna.Redigera

§ 8.5 I och med diskussionsprocessens inledning får inte längre nya förslag tas upp till behandling.Redigera

OmröstningRedigera

§ 8.6 Omröstning sker från 1 februari kl. 08.00 till 14 februari kl. 20.00 och det ska inte för årsmötets räkning gå att rösta på andra tider än inom denna tidsram.Redigera

§ 8.7 Varje medlem har en röst i varje beslutsförslag och kan välja att rösta i alla, vissa eller inga frågor.Redigera

§ 8.8 Röster kan enbart läggas via konferenssystemet på internet, men får läggas genom ombud.Redigera

RösträkningRedigera

§ 8.9 Rösträkning hanteras av OG Å.Redigera

§ 8.10 Beslutsförslag ska ha bifallits i konsensus för att träda i kraft.Redigera

§ 8.11 Obligatoriska årsmötesfrågor, förutom personval, ska ha bifallits i konsensus för att äga giltighet.Redigera

§ 8.12 Personval räknas samman och redovisas i enlighet med vad som anges om personval i § 7.Redigera

SammanställningRedigera

§ 8.13 Sammanställning av genomfört årsmöte ansvaras för av OG Å och utförs med början 15 februari och ska bestå av en konsekvent utformad, tydlig, utförlig och lättförståelig redovisning.Redigera

§ 8.14 Samtliga giltigt lämnade röster ska samlas, utan att vara kopplade till de röstandes identitet, på en plats som är tillgänglig för partiets alla medlemmar, vilket innebär att alla som vill kan kontrollera att rösträkningen är riktig.Redigera

§ 8.15 När årsmötessammanställningen är klar så ska den i konferenssystemet göras tillgänglig för partiets samtliga medlemmar senast 28 februari kl. 20.00.Redigera

9. Extra årsmöteRedigera

§ 9.1 Om fler än 10 % av medlemmarna önskar väcka samma fråga eller om en för partiets verksamhet nödvändig fråga måste behandlas på årsmöte utan att det går att göra i samband med ordinarie årsmöte så ska extra årsmöte hållas.Redigera

§ 9.2 Extra årsmöte sker på samma vis som ordinarie årsmöte, men är begränsad till behandling av enbart de frågeställningar som föranleder det extra årsmötet.Redigera

10. MedlemskapRedigera

§ 10.1 Medlemskap i partiet tilldelas den person som till OG M meddelat att hen önskar vara medlem samt i samband därmed erlagt medlemsavgift.Redigera

§ 10.2 Den som väljer att bli medlem förbinder sig därigenom att följa partiets stadgar, mål och grundvärderingar, vilket i relevanta fall gäller även efter avslutat medlemskap.Redigera

§ 10.3 Medlemskap löper utan undantag kalenderårsvis.Redigera

§ 10.4 Fortsättning av medlemskap ges mot erläggande av medlemsavgift inom utsatt tid, men sker automatiskt i det fall medlemsavgiften fastställts till noll.Redigera

§ 10.5 Undantag från eller reducering av medlemsavgift kan ansökas till och medges av OG M.Redigera

§ 10.6 Frivilligt utträde ur partiet kan ske närhelst så önskas.Redigera

§ 10.7 Utträdande medlem kan inte ställa några juridiska eller ekonomiska anspråk på partiet, som exempelvis återbetalning av erlagd medlemsavgift.Redigera

§ 10.8 Vare sig utträdande medlem står i skuld till partiet eller partiet står i skuld till utträdande medlem, så ska alla uppkomna skuldförbindelser regleras så snart det är möjligt.Redigera

§ 10.9 Medlem som utträtt får inte längre nyttja partiets namn och resurser för egna eller andras syften, med undantag för om det inte riskerar att skada partiet eller dess medlemmar.Redigera

11. Uteslutning av medlemRedigera

§ 11.1 I det fall en medlem missbrukar ställning eller uppdrag, saboterar partiets verksamhet eller uppenbart bryter mot partiets mål, värderingar eller stadgar, så kan den medlemmen bli föremål för uteslutning.Redigera

§ 11.2 Förslag om uteslutning kan endast väckas av partiets medlemmar, men det räcker med en person för att frågan ska tas upp till behandling.Redigera

§ 11.3 I denna beslutsprocess får alla medlemmar delta, med undantag för den som uteslutningen berör.Redigera

§ 11.4 Beslut om uteslutning ska tas med minst tre fjärdedelars (3/4) majoritet för att verkställas.Redigera

§ 11.5 Utesluten medlem får med omedelbar verkan inte längre nyttja partiets namn eller resurser för egna eller andras syften.Redigera

§ 11.6 Eventuella skulder från utesluten medlem till partiet, eller från partiet till den uteslutna medlemmen, ska om möjligt regleras omgående.Redigera

12. StadgeändringRedigera

§ 12.1 Dessa stadgar kan endast ändras genom konsensusbeslut på ordinarie årsmöte.Redigera

§ 12.2 För att sådant beslut ska vara giltigt krävs det att partiets medlemmar har haft tillräcklig möjlighet att ta del i beslut, vilket ska redovisas så att tillvägagångssättets riktighet står utom rimligt tvivel.Redigera

13. UpplösningRedigera

§ 13.1 Partiet kan endast upplösas genom konsensusbeslut på ordinarie årsmöte.Redigera

§ 12.3 För att sådant beslut ska vara giltigt krävs det att partiets medlemmar har haft tillräcklig möjlighet att ta del i beslut, vilket ska redovisas så att tillvägagångssättets riktighet står utom rimligt tvivel.Redigera

§ 13.2 I ett fall behöver beslut om upplösning endast tas av en person för att träda i kraft och det är om upphovspersonen önskar upplösa partiet. Det är en av upphovspersonen inrättad säkerhetsventil mot vad som då tolkas som oåterkalleligt missbruk och korruption av partiets verksamhet och ändamål.Redigera

§ 13.3 Vid upplösning av partiet skänks dess ekonomiska tillgångar till välgörande ändamål i enlighet med partiets mål och värderingar. Vilka de specifika mottagarna är beslutas i konsensus. Om inget beslut om detta önskas eller förmås komma till stånd, så tillfaller de ekonomiska tillgångarna upphovspersonen att fritt disponera som hen finner lämpligt.Redigera

§ 13.4 Vid upplösning av partiet tillfaller partiets samtliga övriga tillgångar de enskilda tillgångarnas urkundspersoner. Med övriga tillgångar avses exempelvis stadgar, partiets namn och symbol, kontorsmateriel samt texter och idéer utverkade i partiets regi.Redigera

Bilaga 1)

Modell för konsensusbeslutRedigera

Utvecklat och författat av Joakim Pihlstrand-Trulp, oktober 2003, i mycket inspirerat av ”Civil olydnad” av Per Herngren (1999, Lindelöws bokförlag).Lämpliga mötesfunktionärer är mötesunderlättare, processunderlättare, protokollskrivare inklusive justerare, stämningsunderlättare (kan även kallas förtrycksobservatör) och tidsunderlättare[1]Mötesfunktioner väljs i samband med mötets början. Om flera personer är intresserade av en funktion så bör de i första hand kunna dela på uppdraget på så vis som mötesdeltagarna finner lämpligt. Om uppdelning inte anses kunna göras så avgör lotten, där de som haft funktionen tidigare inte bör delta.Vägen till beslutRedigera

(1) Definiera problemet och avgränsa diskussionen(2) Förslagsrunda, där mötets deltagare redovisar förslag och synpunkter(3) Fri diskussion(4) Mötesunderlättaren sammanfattar diskussionen och presenterar ett förslag(5) Prövning av förslaget i en beslutsrunda(6) Vid blockering av beslut a) ytterligare diskussion eller b) bordläggning av frågan(7) Vid uppnådd konsensus läser mötesunderlättaren upp förslaget och frågar om det är fullständigt eller om något behöver tilläggasStörre grupperRedigera

Om det är fler än åtta (8) deltagare på ett fysiskt möte (där tid och utrymme är starkt begränsat) så delas mötesdeltagarna upp i grupper med så jämna antal som möjligt, men inte fler än åtta (8) i varje grupp.Varje grupp utser inom sig, utöver mötesfunktionerna, en grupprepresentant.Varje grupp kommer till ställningstaganden enligt ”Vägen till beslut”.Grupprepresentanterna tar med sig gruppernas ställningstaganden för samråd sinsemellan i enlighet med ”Vägen till beslut”.Varje grupprepresentant tar med sig grupprepresentantdiskussionens utfall till den egna gruppen och stämmer av med denna huruvida utfallet kan accepteras.Accepteras inte utfallet av någon av grupperna, så får processen tas om i enlighet med ”Vägen till beslut”.Bilaga 2)

Protokoll för Gröna partiets (Gp) konstituerande möteRedigera

1. Mötets öppnande.

Interimstyrelsen öppnar mötet.2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Mötesdeltagarna anser att mötet är behörigen utlyst.3. Val av mötesfunktionärer

Beslut:a) Till mötesunderlättare väljs Dace Balode, b) till protokollförare väljs Joakim Pihlstrand-Trulp.4. Beslut att bilda förening

Beslut: Mötesdeltagarna beslutar att bilda Gröna partiet (Gp) som ideell förening.4. Beslut om stadgar

Interimstyrelsen redogör för liggande stadgeförslag, vilket inkluderar föreningens namn och ändamål.

Beslut: Mötesdeltagarna antar förslaget till stadgar att gälla som föreningens stadgar och lägger dem till handlingarna.5. Beslut om verksamhetsplan

Interimstyrelsen redogör för liggande förslag på verksamhetsplan.

Beslut: Mötesdeltagarna antar förslaget till verksamhetsplan och lägger det till handlingarna.6. Beslut om budget

Interimstyrelsen redogör för liggande förslag på budget.

Beslut: Mötesdeltagarna antar förslaget på budget och lägger det till handlingarna.7. Beslut om medlemsavgiftens storlek

Interimstyrelsen föreslår en medlemsavgift på 0 kr.

Beslut: Mötesdeltagarna antar förslaget på medlemsavgift till 0 kr för kalenderåret.8. Val av deltagare i organisationsgrupper

Interimstyrelsen redogör för sitt förslag till antal deltagare för respektive organisationsgrupp samt förslag på deltagare.

Beslut: a) OG A: Dace Balode (DB), Joakim Pihlstrand-Trulp (JPT) och en vakans, b) OG E: JPT och fyra vakanser, c) OG K: JPT och fyra vakanser, d) OG M: DB, JPT och en vakans, e) OG R: DB och två vakanser, f) OG S: DB och två vakanser, g) OG V: Två vakanser och h) OG Å: JPT och två vakanser.9. Val av revisorer

Interimstyrelsen föreslår med anledning av den obefintliga ekonomiska verksamheten inga revisorer.

Beslut: Mötesdeltagarna väljer inga revisorer.9. Val av ständig talesperson

Beslut: Joakim Pihlstrand-Trulp väljs enhälligt till att vara Gröna partiets ständiga talesperson i samtliga frågor. Enligt stadgarna kan fler personer väljas till talespersoner under verksamhetsåret.10. Mötets avslutande

Mötet avslutas och den ideella föreningen Gröna partiet är härmed bildad.Vid pennan, Stockholm, 22 maj 2011Joakim Pihlstrand-Trulp Dace Balode

Protokollförare Mötesunderlättare


[1] Kort förtydligande av de nämnda mötesfunktionerna:a) Mötesunderlättare (traditionellt kallad ordförande) leder mötet, fördelar ordet och sammanfattar förslag. Försöker överlag underlätta diskussionerna så att de utvecklas konstruktivtb) Processunderlättare ser till att mötet och demokratin fungerar. Ansvarar även för sådant som pauserc) Protokollskrivare (traditionellt kallad sekreterare) för protokollet. Det är lämpligt att någon eller några justerare ser över och korrigerar protokollet för att därigenom säkerställa att det som protokollskrivaren skrivit är korrektd) Stämningsunderlättare/förtrycksobservatör bevakar konflikter och medlar för tysta eller svaga partere) Tidsunderlättare ansvarar för att tidsmarginalerna hålls och att mötet slutar när det är bestämt